Protocollen

PROTOCOLLEN

Onder dit kopje treft u een aantal protocollen. Je komt er soms niet onderuit om een aantal zaken met elkaar vast te leggen. Dit om duidelijkheid te scheppen. Aan de andere kant kennen wij - als team - de uitspraak: 'Leg niet te veel vast, want dan beweegt het niet meer...'.

1.  Het gedragsprotocol is een richtlijn, een stappenplan waarlangs we opkomend ongewenst gedrag (waaronder pestgedrag) aanpakken. Het vormt een mogelijk 'vervolg' op het zgn. NAR programma, waarbinnen we gewenst gedrag aanleren. Het protocol beschrijft de diverse fasen die te onderscheiden zijn in de aanpak van ongewenst gedrag. Aan de basis van het protocol staan de school/gedragsregels, die algemeen geldend zijn binnen onze school. Alle teamleden, ouders, vrijwilligers en leerlingen handelen naar deze regels. Binnen de diverse groepen besteden we nadrukkelijk aandacht aan deze regels.

2. NAR-document

3. Het protocol 'ínfo aan gescheiden ouders'. 

4. Protocol medicijnverstrekking & medisch handelen op scholen. In dit document leest u hoe we handelen als uw kind op school bijvoorbeeld medicijnen 'moet' innemen, of als uw kind een allergie heeft, of als uw kind suikerziekte heeft, etc. We maken daarover individuele afspraken met ouders, die we samen - school en ouder - ondertekenen. De verantwoording blijft bij de ouders. 

5. Meldprotocol schoolverzuim

 

 

 

 

Als u op de rode link hieronder klikt, opent u het gewenste protocol.